VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace byl realizován od října 2020 do března 2022. Během tohoto období se týmu projektu podařilo realizovat řadu aktivit, které vedly k produkci různorodých výstupů. Cílem projektu bylo pomoci uměleckým organizacím inovovat jejich obchodní modely a identifikovat prvky, které pomáhají uměleckým organizacím překonat krize budoucí a zvýšit tak jejich rezistenci vůči takovým krizím. Níže je seznam výstupů projektu, které jsou volně přístupné.


Interaktivní webová aplikace

Webová aplikace je součástí webové stránky Akademie IDU, která je věnována vzdělávacímu programu pro kulturní manažery. Cílem programu je zvyšovat dovednosti nezbytné pro efektivní řízení a rozvoj kulturních organizací. Aktivity Akademie jsou určeny jak pro vedení organizací, tak pro ostatní pracovníky v kultuře. Pro vstup do aplikace klikněte zde.


Manuál inovace obchodnícho modelů

Manuál inovace obchodních modelů poskytuje informace o inovacích v uměleckých a kulturních organizacích a představuje využití nástroje Business Model Canvas. Manál si můžete stáhnout pomocí odkazu níže.


Výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva poskytuje informace o výzkumné části projektu a prezentuje výsledky kvalitativnı́ho a kvantitativnı́ho výzkumu za oblast výtvarného umění, divadla a hudby. Výzkumná zpráva je volně ke stažení na odkazu níže.


Status umělce – sondy do postavení umělců na trhu práce

Cı́lem této části výzkumu bylo na konkrétnı́ch výpovědı́ch umělců a umělkyň identifikovat potřeby, slabá a silná mı́sta jako podklad pro nastavenı́ opatřenı́ statusu umělce; záměrem bylo zjistit, jak se umělci/umělkyně skutečně chovajı́ na trhu práce – jak zajišťujı́ svoje přı́jmy, saturujı́ ekonomické potřeby, zdali jsou registrováni do sociálnı́ho systému a jakým způsobem jej využı́vajı́. Zajı́malo nás také, jaké panuje povědomı́ v této profesnı́ skupině o právech a povinnostech v rámci pracovněprávních vztahů a základní pracovní legislativě. Výzkumná zpráva Status umělce je ke stažení níže.


Workshopy pro vedoucí pracovníky v umění

V rámci projektu se v březnu 2022 uskutečnily tři workshopy s názvem Jak promı́tnout zkušenost s pandemiı́ do strategie organizacı́ pomocı́ metody Business Model Generation (BMG). Každý z workshopů byl zaměřen na jeden ze zkoumaných oborů (výtvarné umění, divadlo a hudba), nicméně prvnı́ z nich byl rozšı́řen a zpřı́stupněn i pro organizace z oblasti knihoven a muzeı́. Workshopy v rámci projektu uspořádal Institut umění – Divadelní ústav.


Série přednášek

V rámci projektu hlavnı́ řešitel projektu Marek Prokůpek měl několik přednášek a přı́spěvků, kde prezentoval projekt a jeho výstupy.