VÝZKUM

Projekt je založen na extenzivním výzkumu obchodních modelů subjektů v oblasti profesionálního umění a jak tyto modely ovlivnila pandemie covidu-19.

Výzkumná část projektu se skládá ze 4 pracovních balíčků:

(1) kvantitativní a kvalitativní výzkum dlouhodobých dopadů koronavirové pandemie na uměleckou oblast;

(2) případové studie subjektů v oblasti umění;

(3) analýza transformace obchodních modelů subjektů v oblasti umění před, během a po krizi;

(4) systematická analýza příkladů dobré praxe obchodních modelů subjektů v oblasti umění.

(1) Sběr dat pro kvantitativní a kvalitativní výzkum dlouhodobých dopadů dopadů koronavirové pandemie na umělecký sektor bude probíhat prostřednictvím dotazníkového šetření mezi řediteli a manažery českých uměleckých institucí a jednotlivci. Tento dotazník navazuje na předchozí výzkum uskutečněný řešitelským týmem, který mapoval krátkodobé dopady (březen – červen 2020) pandemie COVID-19 na umělecký sektor. Cílem dotazníku je získat komplexní data odhalující dopad objevující se po pandemii. Dotazník bude rozeslán vybraným uměleckým institucím a jednotlivcům, bude šířen přes sociální sítě a webové stránky IDU a aplikačního garanta.

(2) Případové studie budou vybrány na základě výběru typických případů v umění (divadlo, hudba, výtvarné umění) v České republice tak, aby bylo možné ilustrovat dopad na subjekty různé vlastnické struktury (státní a soukromé), velikosti a úrovně působnost (národní, regionální, municipální) a také identifikovat různé strategie ke zmírnění dopadů. Případové studie budou vytvořeny na kvalitativních polo-strukturovaných rozhovorech se zástupci vybraných uměleckých institucích. Metoda případových studií umožní projektu identifikovat klíčové aspekty kontextu fungování uměleckých organizací a detailně analyzovat strategie zmírňování negativních dopadů koronaviru na jejich financování, řízení lidí a vztahů se zainteresovanými skupinami. Případové studie budou cílovým skupinám představovány prostřednictvím interaktivní webové aplikace a také v rámci workshopů a vzdělávacích programů.

(3) Analýza transformace obchodních modelů subjektů v umělecké oblasti před, během a po krizi bude probíhat na základě kvalitativních dat získaných z polo-strukturovaných rozhovorů s řediteli a manažery vybraných uměleckých organizací a na základě kvantitativních ukazatelů výkonnosti vybraných subjektů. Následně bude pomocí kódování rozhovorů identifikována proměna obchodních modelů způsobená pandemií COVID-19 a jak tato transformace ovlivnila právě výkonnost subjektů v umělecké oblasti. Teoretický rámec pro zkoumání transformace obchodních modelů je Business Model Canvas.

(4) Systematická analýza příkladů dobré praxe. Na základě desk research, rozhovorů s experty a extenzivní rešerše zahraničního výzkumu o dopadu koronavirové pandemie na umělecký sektor bude vytipováno 15 – 25 příkladů dobré praxe, které popíšeme a identifikujeme klíčové strategické faktory, které subjektům v oblasti umění pomohly zmírnit a vyrovnat se s negativními dopady pandemie COVID-19. Příklady dobré praxe budou, stejně jako případové studie (pracovní balíček 2) vybrány tak, aby reprezentovaly organizace různé vlastnické struktury, velikosti a úrovně působnosti. Příklady dobré praxe budou zainteresovaným skupinám prezentovány prostřednictvím interaktivní webové aplikace a v rámci workshopů a vzdělávacích programů projektu.